ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางออนไลน์ (e-PLC: Electronic Professional Learning Community) เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นช่องทางในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก้ปัญหาและจรรโลงสังคม ที่สามารถจัดให้แลกเปลี่ยนกันได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อช่วยคณะครู และแรงงานต่างๆ สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเหนี่ยวนำพฤติกรรมของกลุ่มคนให้มีความกระตือรือร้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จนติดเป็นนิสัยชอบแลกเปลี่ยนกันถ้วนหน้าจนกลายเป็นวัฒนธรรมการของชุมชนวิชาชีพนั้นๆอย่างแท้จริง โดยมีขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินงานด้วยการสำรวจความต้องการของ User ด้วยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลจำนวน 30 คน แล้วนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มากลั่นกรองให้ได้ความต้องการร่วมกัน (Common Requirement) จึงให้ผู้เชี่ยวชาญทำการวิเคราะห์ระบบจาก Common Requirement เพื่อเขียนแผนภาพการทำงานของระบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์ และลงมือทำการพัฒนาระบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์จนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจึงทำ focus group เพื่อปรับปรุงคุณภาพของระบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์ในเรื่อง รูปแบบและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการทำงานใน Show room รูปแบบและกระบวนการ Reflection ในระบบประชุม Online รูปแบบและกระบวนการตกผลึกองค์ความรู้เพื่อจัดเก็บเป็น Archive เป็นต้น เนื่องจากระบบนี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ จึงต้องมีขั้นตอนการประเมิน ด้วยวิธีประเมินคุณภาพของระบบชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพออนไลน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ สองด้านคือ คุณภาพของสื่อตามหลัก ISO และความสอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน