Showroom ระดับอาชีวศึกษา

เรื่องเล่าจากห้องครูฤดี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

เรื่องเล่าจากห้องครูฤดี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี...
 
 

การใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ C_PBL21 เทคนิคการเรียน SQ2R ME Peer วิชากฏหมายพาณิชย์

 การใช้ชุดการจัดการเรียนรู้ C_PBL21 เทคนิคการเรียน SQ2R ME Peer วิชากฏหมายพาณิชย์...
 
 

MVC C PBL 21

               กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการหรือชิ้นงานชุดการจัดการเรียนรู้ C-PBL 21 นั้น เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนได้หลากหลายวิชา  โดยครูผู้สอนสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามธรรมชาติของรายวิชานั้นๆ ของแต่ละท่านที่รับผิดชอบและด้วยความแตกต่างของเนื้อหารายวิชา ในแต...