โครงงานแนะนำ

กิจกรรม The Regent of Soil

ตัวอย่างการเรียนแบบโครงงานในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ได้รับคัดเลือกให้นำ เสนอการประชุมระดับนานาชาติ เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อ พัฒนาทักษะวิเคราะห์สร้างสรรค์ ณ องค์การ OECD กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ชื่อ “The Regent of Soil”
 

กระบวนการเรียนการสอนหนึ่งของสพฐ QSCCS

ตัวอย่างการเรียนแบบโครงงานในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการประชุมระดับนานาชาติ เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะวิเคราะห์สร้างสรรค์ ณ องค์การ OECD กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ชื่อ “โครงงานศิลปะกับดวงดาว”
 

โรงเรียนโยธีราษฏร์ศรัทธาราม จังหวัดนครนายก

โครงงานเพื่อพัฒนา “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”  โรงเรียนโยธีราษฏร์ศรัทธาราม จังหวัดนครนายกได้รับคัดเลือก ให้บรรจุอยู่ในชุดเครื่องมือพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21หมวดแบบปฏิบัติ ที่ดีในการเรียนแบบโครงงานในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 


MVC C PBL 21

ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานต้นแบบ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมสมรรถนะครูอาชีวศึกษา
 

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเทศบาล๑ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือก ให้บรรจุอยู่ในชุดเครื่องมือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21ในหมวดแบบปฏิบัติที่ดีในการเรียนแบบโครงงานในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6