การผลิตถ่านหอมอัดแท่ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 โรงเรียนบ้านบึงตะกู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  ได้จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนได้เรียนรู้    
 การผลิตถ่านหอมอัดแท่งดูดกลิ่น และยังเป็นก่ารเสริมสร้างอาชีพให้กับนักเรียน หารายได้ระหว่างเรียน และเป็นการส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน

วีดีทัศน์ประกอบ

https://www.youtube.com/watch?v=54NyPHcoOHU


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2017-06-23 15:45:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น