พัฒนาห้องเรียนแห่งความสุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี


 จากการนำผล PLC ของผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน มาวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เพื่อพัฒนาห้องเรียนแห่งความสุขโดยได้ดำเนินการด้วยวิธีการ Coaching และ Mentoring   ยึดหลักสอนน้อย  เรียนมาก นักเรียนต้องเรียนเอง หรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวก (facilitate) ในการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำ แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง  ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข

เอกสารประกอบ

- Powerpoint PLC ห้องเรียน


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2017-07-17 13:00:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น