กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)

 กิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 
ได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 10:40:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น