การสอนคณิตศาสตร์ด้วยลูกคิด

 การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป 4

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 10:40:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น