ห้องเรียนแสนสนุกยุค 4.0 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ จ.ชลบุรี


 ครู - ไม่ดุ ใจดี อารมณ์ดี เรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก
เด็ก - ได้เรียนรู้จากสื่อ ICT และจากการลงมือปฏิบัติ
คือภาพโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข  ในความคิดของนักเรียน ครู และผู้บริหาร และคณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-27 09:00:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น