เรียนสุขสนุกสอนไปกับสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด


 การจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารประกอบ

- แผนการสอน


วีดีทัศน์ประกอบ

www.youtube.com/watch?v=oxont7tGJ8Q&feature=youtu.be


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 11:30:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น