PLC การสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.4 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูฯ ชลบุรี


ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ตัวอย่างการสอน "เรียนสุข สนุกสอน ห้องเรียนเน้นพื้นฐาน กระบวนการเป็นทุน" เป็นตัวอย่างหนึ่งการสอนของคุณครู โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู(วิศิษฐ์วิทยาทาน) วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนในจังหวัด

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 13:00:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น