การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


 การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาล๑ (บ้านโพธิ์กลาง) อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ฉบับเต็ม โดยเป็นการถ่ายทำกิจกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคการศึกษา 2/57 โดยครูยุ้ย เชาวริน เศรษฐมาตย์  เป็นผู้เล่าเรื่อง ซึ่งในชั้นเรียนครูสอนเป็นทีม แบ่งได้เป็นกลุ่ม โครงงานโคมไฟระย้าจากขวดเพ็ด โครงงานพลังงานย้อนกลับ โครงงานแฟชั่นจากถุงพลาสติค และโครงงานศึกษาภาษาบรู ซึ่งเนื้อหาของวีดีทัศน์ จะอธิบายขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 8 ขั้นตอน เพื่อการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อีกสไตล์หนึ่ง

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-07-14 20:00:00 เข้าร่วม


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น