ทดสอบ ใช้งาน e-PLC

 การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำเอาพืชท้องถิ่นที่เรียกว่าชะคราม ของโรงเรียนวัดศรีพโลทัย ที่มีพื้นที่ติดกับป่าชายเลน มาใช้เป็นศูนย์กลางของบทเรียนเกือบทุกรายวิชาแล้บูรณาเข้าหากัน ด้วยหลักของ Project Approach แต่เป็นโครงงานที่เด็กเองมีความตั้งใจป็นพิเศษเนื่องจากเป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยการนำเอาทรัพยากรในบ้านเกิด ชมชนตนเองมาก่อให้เกิดประโยชน์และรายได้ให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้

วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2017-04-29 10:00:00


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น