การจัดการเรียนรู้

                       1.8.2.1 หน่วยงานระดับนานาชาติ 
1) หัวหน้าโครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนร่วมกับ  14 ประเทศ สนับสนุนโดย องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD  (2558-2563) 
(เอกสารหมายเลข 1)
2)    หัวหน้าโครงการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาชีพควบคู่การข้ามผ่านวัฒนธรรมในเยาวชน
สนับสนุนโดย YMCA สาขาฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  (2558)
3) นักวิจัย โครงการออกแบบระบบการประเมินผลการเรียนรู้ 
แบบ Self-Directed Learning สนับสนุนโดย Cowichan school district, Vancouver Canada (2551)
4)  นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้  โครงการพัฒนาแล็ปท็อบ XO การเรียนรู้ตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา สนับสนุนโดย Media lab, สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสส (MIT) USA (2549)
(เอกสารหมายเลข 2)
       1.8.2.2  หน่วยงานระดับชาติ
1) หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (2559)  สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
2) ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาทางการทหาร กองทัพบก (2559-ปัจจุบัน)  (เอกสารหมายเลข 3) 
3) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะด้านการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนแก่ครู (2558)   สนับสนุนโดย   สำนักงานการอุดมศึกษา และสถานทูตฝรั่งเศส (Thai-Franco)
4) หัวหน้าโครงการพัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21) (2556-2558)  สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
5) คณะกรรมการโครงการก่อตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) (เอกสารหมายเลข 4)
6) ผู้ทรงคุณวุฒิ กลั่นกรองแนวทางเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน
(2557) ภาคนโยบายการจัดการและผู้นำทางการศึกษาศาสตร์  คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5)
7) ผู้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ชื่อ VRU-Model ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ (2557)
8) ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน CPBL 21 ชมรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวะ กรมอาชีวศึกษา (2557)
9) หัวหน้าโครงการสำรวจสมรรถนะของนักออกแบบสื่อดิจิทัล (2556) สนับสนุนโดย ชมรมเครือข่าย     
ผู้ประกอบการธุรกิจมัลติมีเดีย  
10) ผู้อำนวยการโครงการ พัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  (2555) สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  

เอกสารประกอบ

- เอกสารประกอบ


วีดีทัศน์ประกอบ

https://www.youtube.com/watch?v=esEZPiCVKcc


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2017-06-23 14:55:00


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น