รร.วัดนาพรม


 การรวมกลุ่ม PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ณ โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)จังหวัดเพชรบุรี

เอกสารประกอบ

- ประชุมตรวจแผนก่อนทำการสอน
- ดำเนินการสอน
- การplcหลังการสอน


วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 10:22:00


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น