"ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน"โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา


ในภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง  ทางโรงเรียนคลองกิ่วยิ่วยิ่งวิทยาได้จัดทำแนวทางที่จะช่วยให้โรงเรียนจัดกระบวนการวางแผนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาโรงเรียน  ภายใต้กระบวนการ "โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข"  ห้องเรียนเป็นฐาน กระบวนการเป็นทุน โดยกระบวนการวางแผนยังเน้นการมีส่วนร่วม ของกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมกันวาดภาพความสำเร็จของโรงเรียน   การใช้ข้อมูลผลการวิเคราะห์การดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 นำไปสู่การออกแบบ "แผนกระบวนการ" ที่จะดำเนินในภาคเรียนที่ 2 ภายใต้ 4 กระบวนการ จัดการเรียนรู้  ดูแลผู้เรียน  เพียรพัฒนาครู  สู่ชุมชนศรัทธา

เอกสารประกอบ

- แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
- โครงงานคณิตศาสตร์
- ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์


วีดีทัศน์ประกอบ


การประชุมแลกเปลี่ยน

วันที่ 2018-03-24 13:00:00


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น